Podmienky prenájmu

 • Doklady potrebné na uzatvorenie zmluvy o prenájme:
  • občiansky preukaz, prípadne cestovný pas
  • vodičský preukaz sk. B – platný minimálne 1 rok
  • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, len právnické osoby
 • Minimálna dĺžka prenájmu je 1 deň / 24 hodín
 • Za prenájom sa platí vopred pri preberaní auta hotovosťou.
 • Klient pokladá zálohu vo výške 150 EUR (4 519Sk).
 • V cene prenájmu je zahrnuté:
  • bezplatné pristavenie/odstavenie vozidla na dohodnuté miesto v okolí Malaciek a okruhu 10 km zdarma alebo nad 10km za spoplatnenie
  • výmena vozidla v prípade poruchy
  • povinné zákonné poistenie
  • havarijné poistenie v SR aj v zahraničí
  • neobmedzený počet kilometrov
  • pravidelná údržba vozidla
  • diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky
  • bezplatné oprávnenie pre ďalších vodičov viesť prenajaté vozidlo
  • zimné pneumatiky v zimnej sezóne
 • Ceny prenájmu sú uvedené v cenníku
 • Víkendový prenájom začína v piatok o 18:00 a končí v pondelok o 10:00
 • S naším prenajatým vozidlom  nie je povolený vstup do krajín: Albánsko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Čierna Hora, bývalé štáty ZSSR
 • V prípade priestupku, t.j. užitie alkoholu, drog a iných omamných látok je klient plne zodpovedný za všetky spôsobené škody.
 • Pokuty hradí klient. Ak nám príde poštou dodatočná výzva od polície, budeme túto čiastku požadovať od klienta, ktorý mal v čase priestupku vozidlo prenajaté.
 • Nájomca sa zaväzuje nepožičať vozidlo, (nezverovať jeho riadenie) inej osobe ako je uvedené v zmluve, nezúčastniť sa na automobilových pretekoch, nevliecť iné vozidlo a neopravovať časti vozidla, ktoré sú zaplombované.
 • Pri poruche vozidla je klient povinný zabezpečiť ho proti jeho následnému poškodeniu, príp. odcudzeniu jeho časti. O situácií, či nehode je povinný okamžite informovať autopožičovňu na mobilnom telefónom čísle: 0911 / 727 772.
 • Za veci klienta odložené v aute požičovňa nezodpovedá.
 • V prípade poškodenia vozidla, alebo závady  vzniknutej z nedbanlivosti, alebo iných príčin (alkohol, omamné látky...) zavinených klientom, hradí škodu v plnej výške.
 • Klient sa zaväzuje vrátiť vozidlo v technickom stave, ktorý zodpovedá technickému stavu vozidla pri jeho odovzdávaní.
 • V prípade znečistenia interiéru vozidla alebo zničením cigaretovým ohorkom, nájomca uhradí poplatok, ktorý stanoví prenajímateľ, maximálne však 7.000,- Sk (232, 40 eur).
 • Klient je povinný po uplynutí doby zapožičania motorové vozidlo vrátiť na dohodnuté miesto, prípadne zmluvu predĺžiť a zaplatiť zálohu na ďalšiu dobu zapožičania. Používanie vozidla po dohodnutom termíne bude považované za neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla podľa § 249a a Trestného zákona a na klienta bude podané trestné oznámenie. Požičovňa je oprávnená požadovať zaplatenie pokuty 1.800,-Sk (59,75 eur), za každý deň po termíne, kedy malo byť vozidlo vrátené.
 • V prípade straty, alebo znehodnotenia dokladov, prípadne kľúčov od vozidla nebude nájomcovi vrátená záloha.

 

AKCIA: Infinity 100Eur/deň